Xem báo cáo sử dụng cho người dùng điện thoại và hàng đợi cuộc gọi


Tổng quan

Báo cáo sử dụng Zoom Phone cho phép bạn xem dữ liệu sử dụng cho hàng đợi cuộc gọi hoặc người dùng điện thoại trong một khoảng thời gian cụ thể.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Xem báo cáo sử dụng

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Báo cáo.
 3. Nhấp vào Hệ thống điện thoại.
 4. Sử dụng các tùy chọn sau để lọc dữ liệu:
  • Chỉ định khoảng thời gian ở đầu trang.
  • Nhấp vào thẻ Theo Hàng đợi cuộc gọi hoặc Theo Người dùng để lọc dữ liệu theo hàng đợi cuộc gọi hoặc người dùng điện thoại.
  • Nhập tên hoặc số máy lẻ, sau đó nhấp vào Lọc để lọc dữ liệu theo hàng đợi cuộc gọi hoặc người dùng điện thoại cụ thể. Đảm bảo rằng bạn chọn đúng thẻ trước khi tìm kiếm hàng đợi cuộc gọi hoặc người dùng điện thoại.
  • Nếu bạn đã bật nhiều trang web, hãy sử dụng menu thả xuống của Trang web để lọc kết quả tìm kiếm theo trang web.
 5. Nhấp vào Tìm kiếm. (Tùy chọn) Nhấp vào Xuất để xuất kết quả tìm kiếm của bạn dưới dạng tệp CSV.
  Bạn sẽ thấy các cột và số liệu sử dụng sau:

Lưu ý: Các số liệu chỉ bao gồm khoảng thời gian 1 tháng mà bạn đã chỉ định. Ví dụ: số liệu Tổng thời gian cuộc gọi chỉ bao gồm tổng thời gian thực hiện cuộc gọi trong khoảng thời gian được chỉ định.

Hàng đợi cuộc gọi

Người dùng điện thoại

Xem báo cáo sử dụng để xác minh các khoản phí

Bạn có thể xem báo cáo sử dụng gồm tất cả các cuộc gọi đã được tính phí. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xác minh phí gọi điện trong hóa đơn của mình.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Báo cáo.
 3. Nhấp vào Hệ thống điện thoại.
 4. Nhấp vào thẻ Phí.
 5. Bên dưới thẻ Phí, chọn Cuộc gọi hoặc SMS/MMS.
 6. Chỉ định khoảng thời gian ở đầu trang. Đảm bảo khoảng thời gian khớp với chu kỳ thanh toán của bạn.
 7. Nhấp vào Tìm kiếm.
 8. Nhấp vào Xuất để xuất dữ liệu dưới dạng tệp CSV.
  Bạn sẽ thấy dữ liệu sau:
  • Từ: Số điện thoại của người gọi hoặc người gửi SMS ban đầu.
  • Đến: Số điện thoại đã nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS.
  • Kiểu cuộc gọi: Hiển thị cho biết cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS là nội địa hay quốc tế dựa trên mã vùng của hai người tham gia.
  • Thời gian bắt đầu: Thời gian cuộc gọi được kết nối.
  • Thời lượng (Phút): Thời lượng cuộc gọi được làm tròn đến phút gần nhất.
  • Số thanh toán: Số điện thoại đã được tính hóa đơn cho cuộc gọi hoặc SMS.
  • Tổng: Tổng chi phí cho cuộc gọi. Chi phí này được tính bằng cách sử dụng Cước phí nhân với Thời lượng (phút).
   Lưu ý: Thời lượng được làm tròn đến phút gần nhất.
  • Cước phí: Cước phí thanh toán được tính cho cuộc gọi (mỗi phút).
 9. Tính tổng của tất cả các giá trị trong cột Tổng.
 10. Xác minh rằng tổng số tiền khớp với giá trị được báo cáo trong hóa đơn của bạn.